ยื่นขอรับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ผู้มีผลกระทบจาก COVID-19

ผู้ประกันตน ม.39, 40 และ ม.33


2020-03-26 11:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 751

โควิด-19 กระทบผู้ประกันตนประกอบอาชีพอิสระ ม.39,40 และม.33 ที่ยังไม่เกิดสิทธิว่างงาน ยื่นขอรับสิทธิเงินเยียวยาจากรัฐ โดยรัฐบาล จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)
รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคน ต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563 )


  1. ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ส่งเงินสมทบด้วยตนเอง
  2. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน

ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จะได้รับการดูแล และคุ้มครอง จากระบบประกันสังคมอย่างเต็มที่


ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน ภาคสมัครใจมาตรา 39 ได้รับกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต และกรณีชราภาพ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็จะได้รับความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับทางเลือก ในการจ่ายเงินสมทบ เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ สงเคราะห์บุตร โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 และ40 นั้น ไม่มีเงื่อนไข ในการขอรับประโยชน์ ในกรณีว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคม


รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งยังไม่เกิดสิทธิ์ กรณีว่างงานด้วย

ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤติเช่นนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ40 สามารถได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการดูแลและเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เยียวยาจากผลกระทบ COVID-19 จากกระทรวงการคลัง เริ่มลงทะเบียนวันแรก ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง


กดที่นี่ www.เราไม่ทิ้งกัน.COM


โดยนำหลักฐานคือ

  1. ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี)


ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.COM เมื่อผ่านการลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ก็จะได้รับเงินเยียวยา และการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีพร้อมเพย์จะจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ในกรณีมีข้อสงสัยขอให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 273 9020 ต่อ 3558

OTOP Trader เชียงใหม่

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0