สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แถลงนโยบาย

วาระปี พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๕๖๕


2020-11-27 23:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 658

พลตำรวจตรี ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Tourism Business Association) แถลงนโยบาย วาระปี พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ และกรรมการร่วมแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีนายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติฟังคำแถลงนโยบาย และร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๔๖๓ และเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๓ ที่ประชัมได้ลงมติ เลือก พลตำรวจตรี ปชา รัตนพันธ์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วาระปี พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๕๖๕ 

เพื่อให้การบริหารงาน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม พลตำรวจตรี ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมฯ ได้แถลงนโยบาย การบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระ พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๕๖๕ ต่อสมาชิก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ไว้ ๙ ข้อ ดังนี้

๑. จะส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ของ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้มแข็ง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก และภาคีเครือข่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกกลุ่ม ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

๒. สนับสนุนกิจการ การสร้างความร่วมมือที่ดี ระหว่างสมาชิกทั้งหลายของสมาคมฯ และประสานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมฯ ให้พัฒนาเห็นผล อย่างเป็นรูปธรรม และจะจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิก ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจของสมาชิก อย่างต่อเนื่อง

๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การท่องเที่ยว และจัดให้มีกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และจำนำระบบ Social Network ทั้ง Website, Application Line และ Facebook มาใช้ในนามสมาคมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ให้ลูกค้าได้เข้าถึงธุรกิจของสมาชิก ได้เผยแพร่สินค้า และบริการของสมาชิก รวมถึงเป็นช่องทาง ในการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างสมาคมฯกับสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกด้วยกัน

๔. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึก แก่ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมส่งเสริม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

๕. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดกิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของนักท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชน ศิลปกรรมพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่


๖. ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้นโยบายของสมาคมฯ เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป และให้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง ในแผนยุทธศาสตร์ ทางด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะไม่ดำเนินการทางการเมืองแต่อย่างใด


๗. ส่งเสริมและสนับสนุะน รวบรวม วางแผน ประสานงาน เพื่อการรับทราบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ของสมาชิก และผู้ประกอกการวิสาหกิจท่องเที่ยวสาขาต่างๆ นำเสนอต่อภาครัฐ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 

๘. ร่วมผลักดันมาตรการเร่งด่วน ที่จะช่วยเหลือสมาชิกผู้ประกอบการ หลังจากวิกฤตโควิด-๑๙ จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานความช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชนในทุกมิติ เพื่อให้สมาชิก ได้เข้าถึงในทุกๆด้าน เช่น ด้านการเงิน การผ่อนผันตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากภาพรัฐ รวมไปถึงการเป็นตัวกลาง ในการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษกิจ และพลิกฟื้นการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น Smart Tourism, Agro Tourism, Culture Tourism, Wellness Tourism เพื่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หลังวิกฤติ Covid-๑๙


๙. จะประสานความร่วมมือกับบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่เป็นที่ยอมรับของวงการท่องเที่ยว มาร่วมกันพัฒนา (Develop) เปลี่ยนแปลง (Change) การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ยั่งยืนต่อไป 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ | Chiang Mai Tourism Business Association

264/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50100


www.chiangmaitourism.or.th

 063-786-8856

[email protected]

ช้อปปิ้ง ออนไลน์ ที่ร้านค้า OTOP Chiang Mai Trader เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสินค้า จากชุมชน สู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าชั้นนำ ตลาดประชารัฐ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

[email protected] 092-497-9744 Line : romtum1

0